22 Tháng Giêng 2018
Đăng ký đề tài, dự ánKết quả phê duyệt
 Danh sách biểu mẫu Đóng
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang v/v qui định quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN
Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang v/v qui định kinh phí nhiệm vụ KH&CN
Phiếu đề xuất đặt hàng NVKHCN cấp tỉnh (đề tài hoặc đề án) _Mẫu A1-ĐXNV
Phiếu đề xuất đặt hàng NVKHCN cấp tỉnh (dự án SXTN)_Mẫu A2-ĐXNV
Phiếu đề xuất đặt hàng NVKHCN cấp tỉnh (dự án KHCN)_Mẫu A3-ĐXNV
Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 12)
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện NVKHCN cấp tỉnh_Mẫu B1-1-ĐON
Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh_Mẫu B1-2a-TMĐTCN
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh_Mẫu B1-2b-TMĐTXH
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh_Mẫu B1-2c-TMDA
Thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh_Mẫu B1-2d-TMĐA
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì NVKHCN cấp tỉnh_Mẫu B1-3-LLTC
Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và tham gia thực hiện NVKHCN cấp tỉnh_Mẫu B1-4-LLCN
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện NVKHCN cấp tỉnh_Mẫu B1-5-PHNC
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện NVKHCN cấp cơ sở_Mẫu B1-1-ĐON
Trang: 1 2