26 Tháng Sáu 2017
Đăng ký đề tài, dự ánKết quả phê duyệt
 Danh sách biểu mẫu Đóng
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang v/v qui định quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN
Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang v/v qui định kinh phí nhiệm vụ KH&CN
Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (mẫu A1-ĐXNV)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài khoa học và công nghệ hoặc đề án khoa học), (mẫu B1-ĐXĐH)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm), (mẫu B2-ĐXĐH)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ), (mẫu B3-ĐXĐH)
Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho chương trình khoa học và công nghệ hoặc đề án khoa học), (mẫu B4-ĐXĐH)
Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 12)
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-1-ĐON)
Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-2a-TMĐTCN)
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (biểu B1-2b-TMĐTXH)
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (biểu B1-2c-TMDA)
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-3-LLTC)
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-4-LLCN)
Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-5-PHNC)
Trang: 1 2