18 Tháng Mười 2017
Đăng ký đề tài, dự ánKết quả phê duyệt
 Danh sách biểu mẫu Đóng
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang v/v qui định quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN
Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang v/v qui định kinh phí nhiệm vụ KH&CN
Phiếu đề xuất đặt hàng NVKHCN cấp tỉnh (đề tài hoặc đề án) _Mẫu A1-ĐXNV
Phiếu đề xuất đặt hàng NVKHCN cấp tỉnh (dự án SXTN)_Mẫu A2-ĐXNV
Phiếu đề xuất đặt hàng NVKHCN cấp tỉnh (dự án KHCN)_Mẫu A3-ĐXNV
Phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (Mẫu 12)
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-1-ĐON)
Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-2a-TMĐTCN)
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (biểu B1-2b-TMĐTXH)
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (biểu B1-2c-TMDA)
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện chính nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-4-LLCN)
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-3-LLTC)
Giấy xác nhận phối hợp nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (biểu B1-5-PHNC)
Danh sách cán bộ thực hiện đề tài/ đề án/ dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (biểu I.1)
Phương án thuê chuyên gia thực hiện đề tài/ đề án/ dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh (biểu I.2)
Trang: 1 2