17 Tháng Giêng 2021
Đăng ký đề tài, dự ánKết quả phê duyệt
 Danh sách biểu mẫu Đóng
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh Tiền Giang v/v qui định quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN
Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND tỉnh Tiền Giang v/v qui định kinh phí nhiệm vụ KH&CN
Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài hoặc đề án), Mẫu A1-ĐXNV
Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm), Mẫu A2-ĐXNV
Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án khoa học và công nghệ), Mẫu A3-ĐXNV
Đơn đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Mẫu B1-1-ĐON
Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh, Biểu B1-2a-TMĐTCN
Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh, Biểu B1-2b-TMĐTXH
Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh, Biểu B1-2c-TMDA
Thuyết minh đề án khoa học cấp tỉnh, Biểu B1-2d-TMĐA
Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Biểu B1-3-LLTC
Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Biểu B1-4-LLCN
Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, Biểu B1-5-PHNC
Trang: 1 2 3